POPELKA RAKOVNÍK 2016

Ve dnech 2. – 6. 11. 2016 se v Kul­tur­ním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXV. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti a mládež. I letos na ní uvi­díte nej­pod­nět­nější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle inspi­race, kte­rou umožní tato před­sta­vení, se POPELKA bude věno­vat v širším záběru i otáz­kám komu­ni­kace dět­ského pub­lika s arte­fak­tem diva­del­ního představení. 

V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a diskuzních fór.

Další info na: FB, KC

 

 
 

 
 
Přílohy
© 2024 Divadelní spolek Tyl Rakovník